Lưu trữ thẻ: Sầu riêng

Sầu riêng thường rụng trái khi nào, vào giờ nào trong ngày?

Sầu riêng rụng khi nào, có rụng ban ngày không, tại sao sầu riêng rụng [...]